مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است
تلمیذ - شاگرد
-------------------
تلمیذ و کاتلنی العـطش والـمای انتــه
حبر علی راس الـقلـم و الیکـتب انتــه

شاگرد منم تشنـه ی علمـم و تو آبـی
لبریز زتو ای سرمه کشِ هرچه کتابی
-------------------
حمیدعبدالکریم سعاده
( حمیدسعادتی )
موضوعات-المواضيع