Engelabinamaha

بانام ویادخدا

و باسلام و صلوات بر پیامبرخاتم (ص)

و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)

 

ضمن عرض سلام خدمت همه یِ دوستان عزیزم، بی شک همه یِ عزیزان، دلسوزِ همدیگرهستند، اگر به(مسلمان) بودن اعتقاد دارند، امیدوارم وقت مبارکتان رابا خواندن این متن نگیرم .

ازمدت ها پیش نه فقط دراین گروه، بلکه درخیلی ازگروه های دیگرهم، به چشم دیده ام وشنیده ام وخوانده ام که شخص یا گروهی به صورت بی رحمانه به هموطنان عزیزم به هرنحوی که شده و با دلایلی حق به جانب حمله ورشده و آنگونه که مسیر نامعلومشان می خواهدسخن می گویند، حال یا فکر می کنند که جناب (شریفشان) خیلی با فهم وشعور هستند و دیگران نافهم تشریف دارند؟!!!، یا اینکه قصد وغرضی از گفته هایشان دارند؟!! البته شکی نیست، پشتِ سخنان این چنینی قصد وغرض هایی وجود دارد، جریاناتی هستند و تمایلاتی برای اهدافی از پیش تعیین شده، آنهم برای مقاصدی معلوم، زمینه سازی شده اند، لیکن در عجبم از جوانانی که ادعایِ دین ودینداری دارند، وخود را ولایی و ولایتمدارمی خوانند و ادعادارند مُطّلِعِ به عِلْمِ هستند، به نحوی سخن وری می کنند که إنگار خودصاحبِ همان اطلاعاتی هستندکه درحالِ ردّ و بدل کردنش می باشند، این درحالی است که بدون توجه به میدان های همان مقاصدِیادشده، میدان ساز آن هستند و ... .

ما ملَّتی صاحبِ احترام و کمال و عزَّت هستیم، علیٰ الخصوص با پیدایش دین مُبینِ اسلام این عزَّت و کمال و احترام با پیرویِ از دستوراتِ نابش خُلق و خویِ نابتری رابه ما عطاکرد، پس نباید اینگونه بی مهابا به هر سُخَنی اعتنا کنیم وآن راسرلوحه یِ رفتارهایِ روزمره یِ خود قرار دهیم، چقدر زشت و ناپسنداست، انسانی دیگر هم نوعان خود را بی دلیل و مدرک مورد هجمه یِ فرهنگی قراردهد، آنهم به زعمِ اینکه صاحبِ دانش و اطلاعاتی در زمینه ای باشد که درحال نشرش است، باید بدانیم که حتی اگر کسی هم ازلحاظ اطلاعات اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی و ... از ما پایین تر باشد، این اجازه رانخواهیم داشت که نسبت به او بی احترامی کنیم، آن هم به هرصورت ممکن، حال این بی احترامی چه مُستقیم باشد وچه غیرمُستقیم، نوشتاری باشد و یا شفاهی، درفضایِ مجازی باشد و یاحقیقی، لیکن متأسفانه کم نیستندآدمهایِ خودبینِ مُتکبّرِ از خودراضی، آنهایی که فقط تا نوک بینی خود رامی بینند، نمی دانم عینکِ خودبینیِ اینگونه افراد تاکی گوش آنها راچنگ زده و شمایل شخصیت کاذبشان را آنگونه برایشان به تصویرمی کشدکه انگارفقط خودصاحب کمالات انسانی هستند وبس و ... ! .

علیٰ ای حال، حرفهای بالا مقداری ازدردِ دلِ بنده یِ حقیربودکه می بایست بگویم که گفتم، گرچه بسی جایِ نوشتن دارد ... هنوز .

اما:

همانگونه که دربالاذکرکردم، مدت ها است که درگروه هاوکانال ها متن هایی با مضامین و محتوایِ مُشابه را بین آحادمردم رد و بدل می کنندکه درذیل مختصری به برخی از محتواهای اینگونه پیامها می پردازم وجوابشان راهم خواهم داد .

الف : سعی می کنم به مهم ترین موارد موجوددرمتن ها یِ ارسالی اشاره کنم .

ب : به اکثر عبارت های مشابه ارسال شده دراکثرگروه ها وکانال ها اشاره می کنم .

ج : درحدسواد و توانم برای آنها پاسخ می نویسم .

عمده ترین محتوای موجود در اینگونه پیام هابه صورت ذیل است .

سئوالات شبهه دار:

1- چرا توقع دیکتاتوری از رهبری دارید؟

2- چرابرای یکبارهم شده خودتان راسرزنش نمی کنید؟!!!

3- این نتیجه انتخاب شما مردم است .

4- مجلس ونمایندگان با رأی مستقیم شمابرکرسی مجلس می نشینند

5 - چراتقصیرهارابه گردن نمی گیرید ؟

6- چراتوقع کارهای رضاخانی ازرهبری دارید؟

7 - به چه اعتراض دارید ای مردم؟

8 - این همان رئیس جمهوری است که شماانتخاب کردید .

9 - چراحرف رهبری راهنگام انتخابات کشک حساب کردید ؟

10 - مملکت طبق قانون اساسی پیش می رود این شماهستیدکه انتخاب می کنید.

11 - مردم ایران کی می خواهیدبیدارشوید؟

12- مردم را ازدیوارکشی درپیاده روها ترساندند تاخودشان رأی بیارند .

ووو ...

 

جوابها :

1- سئوال کننده به صورت خیلی حرفه ای وفریب کارانه جمله ی (دیکتاتور) رابکارمی برد، وجالب اینجاست که توضیحی درادامه یِ سئوال آورده که آن جمله را ازطرف مردم نسبت به رهبری قلمدادکند .

2- بازهم باترفندِانشاءگونه تقصیرات راطوری مشایعت می کندکه سرِ پیکانِ سرزنش هارابه سمت وسوی مردم سوق دهد .

3- دراین مکان ازمتن های ارسالی خود، سعی کرده به مردم القا نمایدکه ای مردم شما فردی را ازسرِکوچه وخیابان انتخاب نمودید

4- اینجامی خواهدبگویدکه تمام نمایندگانی که شمابه مجلس می فرستیدکاری ازپیش نمی برندوفقط وفقط جاخوش کرده اند

5- این همان حیله ای است که ازآن یادکردم (تقصیرها)که حالاچون مقصرهستیدپس نسبت به مسئولینی که انتخاب کردیداعتراض نکنید .

6- بازهم دراین بندسعی کرده همان بحث بند(1)رابه خوانندگان القانمایدتابه نحوی بتوانداین جمله رابرسرزبانهادیکته نماید .

7- بازهم برای ایجاد سئوال دراذهان جامعه تلاش کرده تا آنهاراواداربه خلق شیوه ی جدیداعتراضی نماید .

8- این چنین به مردم خطاب می کندکه مثلاً این فردموردقبول نظام نبوده ولی شماباعث شدیدکه ایشان این مسندرابه دست بیاورد

9- خیلی جالب است بامطرح کردن این سئوال وسئوال مشابه آن(8) سعی براین داردکه اینگونه القانمایدکه رهبری به شماگفته این(رئیس جمهور) راانتخاب نکنیدوآن یکی راانتخاب کنید، دقیقاً تناقص سئوال هایش رامتوجه نشده که درجاهائی مثل بند(10) قانون اساسی است .

10- بازهم تناقص درگفتار، چراکه دراینجامیخواهدوزنه یِ بی قانونی رادرگودمردم رهاسازد، ضمن اینکه به نحوی وانمودمی کندکه بخواهیدیا نخواهید همین است .

11- وقاحت کامل خودرادراین بندمشخص کرده وزبان توهین و بی ادبی راتاسرحدممکن بالابرده به نحوی که خیلی راحت مردم رابه نفهمی خطاب می کند .

12- بازهم دراین بندعقل مردم رادرآن حددانسته که رأی دادنشان رابه خاطر ترس ازکشیدن دیوار درپیاده روها عنوان می کند .

 

درآخر :

امابایدبدانیم، اگرما بخواهیم فعلی رامنفور بدانیم آن رابه کسی نسبت ندهیم وخودرا از آن مبریٰ بدانیم، بلکه می بایست بصورت عقلی، علمی و ضمنِ اعتقاد به مُضِربودنش فاعِل به آن نباشیم، به این صورت می توانیم به دیگران بفهمانیم این فعل مُضراست .

گاهی وقتها هم، نهی کردن از کاری باعثِ روشن شدنِ فکرِ نهی شده نسبت به همان فِعل است، و إنگار درحال آموزش دادن به وی هستید، مثل حکایت یعقوب وتوصیه اش به فرزندانش درخصوصِ نخوردنِ فرزندش توسط گرگ، درحالی که نتیجه یِ جواب فرزندانش برای قانع ساختن پدرشان همان خورده شدن برادرشان توسط گرگی است که پدرشان ساخت .

گاهی وقتهاسئوال کردن درموردفِعلی که صورت گرفته بد نیست، اما بی رحمیِ سئوال کننده آنجائی نمایان می شودکه سعی درالقایِ اذهانِ عمومی نسبت به تصدیقِ فِعلِ صورت گرفته به شخصِ موردنظرش باشد، این درحالی است که فردِموردِ اتهامِ به فِعل، (بی گناه است ) .

این دقیقاً همان راهکاری است که مدتهادرگروه هاوکانالهادرحال انتشاراست تابه هرنحوِ ممکن بواسطه یِ این زمینه سازی اذهان جامعه را به سمت وسویی سوق دهند که خودمی خواهندازآن بهره برداری نمایند، امابایدبدانند ادراک این مردم شریف بالاترازاین تفکری است که آنهادرسرمی پرورانند، این بدین معنانیست کسانی وجودندارندکه ازاین نظام نفرت نداشته باشند، کما اینکه درطول این 4 دهه دیدیم که چه بلاهایی که به سراین مملکت نیاوردندوچه خون دلها نخوردندمردم شریفش، واینکه عده ای هم پیداشوندتادرقالب نکوهش های مقرضانه، جهت دستیابی به امیال کثیف خود واردفضای مجازی شوند، رفتاری است قابل پیش بینی، اما همین آدم هایِ مُتهجّر به ظاهرفهمیده که عقل خودرابالاتر از فهم و شعورملت شریف ایران می دانند، دیدشان فقط درحدهمان کانال هایی است که آمار دنباله رویِ آنهافقط درحدچندصدنفره می باشد و درجاهایی اینگونه منتشرمی کنند که مردم هرناکسی رابرای انتصاب مسئولیت انتخاب می کنند، نمی دانندکه مردم دقیقاً برخلاف تصوراتشان فکروعمل می کنندوبرای بستن دهان یاوه گویان وجهت اعتلای کشورپای دررکاب همدیگردرسف ارتقای آینده ی کشور دست به دست همدیگرمی دهندتاآینده ای روشن برای وطنشان بسازند،

امادرموردانتخاب هرمسئولی برای هرسِمَتی ازطرف مردم، منجمله یِ آنها (رئیس جمهور) :

مردم بی جهت به کسی رأی نداده ونمی دهندتازمانی که معتمدین آنها در شورای نگهبان آن راموردتأیید قرارندهند، پس بدانید وبدانیم چنانچه رئیس جمهوری یانماینده ای درمجلس ازطرف مردم انتخاب ومنتصب شد بخاطرتأییدصلاحیت های صورت گرفته ازطرف اشخاص مورداعتمادشان می باشد، وگرنه این مردم شریف بی دلیل به هرکسی رأی نمی دهند، وکسی را ازسرِکوچه وخیابان برای مسندومنصب مسئولیت های کشوری انتخاب نمی کنند، همانگونه که تابه حال بوده وخواهدبود، اما خوب میدانیم اینگونه آدم های خودفروخته همیشه اینگونه بوده اند و روال کارشان هم همین است، وازاین یاوه گوئی هازیادخواهندگفت همانگونه که تابه حال گفته اند .

این ماهستیم که بایددرست وسنجیده وفهمیده فکرکنیم وعمل نماییم، ونبایدهرگفتاریامتنی باعث شودکه بدونِ تدبیرِعقلانی قبول نماییم و همان گفته یامتن هارابی اراده به کسانی دیگربفرستیم، پس این آدم هایِ اَحمقِ به ظاهر زرنگ بایدبدانند که اگر شخصیت هایِ محترم وعفیف این مرز وبوم نمی خواهند جوابی به یاوه گوئی هایشان بدهند، چون می دانند ارزشِ جواب دادن را هم ندارند، دیگراینقدر در تَوَهُمِ مُتَفِکر بودنِ جامعه ای که خود رویاهای آن را درسرمی پرورانند نباشند .

ضمن اینکه برما واجب است که هوشمندانه نسبت به رفتارها وهنجارهای اجتماعی عکس العمل نشان دهیم( المؤمنُ کَیِّز ) مؤمن بایدزیرک باشد .

پایدار وسلامت باشید .